Coming next
Mar 16 (Fri) - 21 (Wed), 2018

La Dame aux Camélias / The Double

Direction:
Shuji Onodera
Cast:
Ai Hamada / Takamitsu Ibuki / Ayami Kan / Yukiko Masui / Aiichiro Miyagawa / Yukio Miyahara / Tomu Miyazaki / Nodoka Muta / Yuri Nagoya / Yuki Nishina / Hiromu Nosaka / Yusuke Oba / Sakura Oki / Takashi Oshita / Yu Saito / Rina Sakiyama / Miho Tanaka / Shota Tomono / Yuji Toshima / Yusuke Toyama / Aki Tsujita / Takayuki Ueda (alphabetical order)